Dopady krize na řeckou televizi/Crisis Impact on Greek TV

recko reklama

Finanční krize přivádí lidi k televizi. Méně peněz k utrácení znamená víc času stráveného u obrazovky. Otázka ale zní, co ta kouzelná skříňka může nabídnout v dobách finanční krize.

Foto: TV reklama na Dannon Oikos Greek Yogurt. Zdroj: Profimedia.cz

Kromě několika vzdělávacích a informativních pořadů řecké televizní kanály v současné době nabízejí víc deprese než zábavy. Reprízy, staré televizní dokumenty, pořady o vaření, srdceryvné příběhy a přívaly telemarketingu – to vše je dnes v televizi na denním pořádku. Není divu, že taková televize vás může uvést do permanentního existenciálního kómatu. Jedinou výjimkou na měnící se televizní mapě je to, že jednotlivé kanály se snaží přilákat mladé diváky, kteří dávají přednost informacím na internetu. Jinak v řecké televizi nastal boom nových pořadů, zvláště pak tureckých telenovel, které mají v posledních dvou letech vysokou sledovanost. Televizní stanice nemají peníze na vlastní produkci, a pokud přece jen vyrábějí nové seriály, často se jedná o místní verze úspěšných zahraničních originálů (zejména britských, italských a španělských).

V dobách před finanční krizí soukromé stanice v Řecku plýtvaly miliony eur. To mělo vliv nejen na kvalitu programů, ale také na výnosy. Před krizí zpravodajské stanice ročně získávaly 300-400 tisíc eur, ale dnes se výnosy snížily na 100 tisíc eur za rok.

Podle poslední zprávy PwC o výhledu zábavy a medií pro období let 2013-2017 je Řecko druhým nejmenším B2B trhem v západní Evropě a jeho celkové výdaje na reklamu v roce 2012 činily 361 milionů dolarů, což byl pokles o 31% oproti roku 2008. PwC je ale optimistický a uvádí, že jakmile se finanční trh vzpamatuje, výdaje na reklamu do roku 2017 vzrostou o 2,6 %. Výhled pro tištěná média (obzvlášť specializované časopisy) by měl být ještě lepší, protože tisk má výraznější postavení oproti zbytku sdělovacích prostředků a významný podíl na reklamním koláči. Ale s televizí to bude horší, zejména pokud dojde ke schválení vládního návrhu na uvalení zvláštní daně na televize (20% z příjmů z reklamy).

V Řecku se hodně mluví o degradaci televizního vysílání, ale televize dál zůstává nejdostupnějším zdrojem informací pro chudé vrstvy obyvatelstva a na druhém místě je internet. Placené televizní kanály získávají na oblibě a v budoucnu budou silnými hráči. V Řecku roste v posledních třech letech obliba tzv. Triple play (kanálů s trojí službou), ale tento systém ještě není dost rozšířený. Stoupá hvězda televizního vysílání přes internet, přičemž tento systém vypadá velice slibně, protože nestojí moc peněz.


Crisis Impact on Greek TV

The financial crisis brings people “closer” to TV. No cash to spend means more time spent watching TV. The question is what this magic box has to offer in times of a financial crisis.

With the exception of a few educational and information programs, Greek TV channels are currently offering more depression than entertainment. Repeat programming, old documentaries, food programs, gossip chats, sad news and a tsunami of telemarketing is what the TV offers on a daily basis. No doubt such a TV can make you fall into a permanent existential coma. The only exception to the changing TV map is that channels are trying to attract the younger audience that prefers to get their information on the internet. New programs are thriving on Greek TV, especially Turkish telenovelas, which have been scoring very high ratings especially in the last two years.  TV channels do not have money for local productions and if they do produce a new series, it is often a rehash of a highly successful foreign show (especially British, Italian and Spanish).

Before the financial crisis, private TV in Greece used to give away millions of euros. This did not affect only the quality of programs but also the rewards. Before the crisis newscasters received 300,000 – 400,000 euros a year while now it has dropped to 100,000 euros a year. 

Based on the most recent PwC report on Entertainment & Media Outlook 2013-2017, Greece is the second smallest B2B market in Western Europe with total adverting expenditure of USD 361 million in 2012, down 31% from 2008. PwC is optimistic, though, stating that once confidence in the financial market is recovered, advertising expenditure will increase by 2.6% in 2017. Things should be better for the print media (especially trade magazines) as the press was more strongly positioned among the rest media with a significant share of the advertising pie. Things will be less fortunate for TV, especially if the government’s proposal to impose a special tax on TV (20% of the advertising expenditure) gets approved.

While a lot is being said in Greece about the degradation of TV programs, television still remains the most affordable medium for the poor social strata, being followed by the internet. Pay television is gaining ever more ground, growing gradually into a strong future player. Meanwhile, Triple play has become popular in Greece over the last three years but the penetration has been rather small so far. TV “over IP” is the new rising star and looks very promising since it does not cost too much.

Sophia Karakeva
journalist, Greece

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!