GDPR a zásady ochrany osobních údajů NEWTON Media​

Bezpečná správa vašich osobních a jiných citlivých údajů pro nás byla vždy zásadní. Firma NEWTON Media se zavazuje nadále spravovat vaše osobní údaje podle platné legislativy a zákonů České republiky a EU.

 Následující obecné zásady nakládání s osobními údaji přibližují:

 – osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme
– k čemu tyto informace používáme
– jak tyto informace zabezpečujeme a chráníme
– s jakými dalšími stranami údaje sdílíme
– jak dodržujeme vaše práva na ochranu osobních údajů 

Správce osobních údajů

Obchodní firma NEWTON Media, a. s., se jako správce osobních údajů zavazuje k ochraně osobních údajů dle platných zákonů a legislativy. Společnost NEWTON Media, a. s., sídlí Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČO 28168356, DIČ CZ28168356 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12446.

Shromažďované osobní údaje

Osobní údaje jsou takové informace, které se vás týkají a umožňují vaši případnou identifikaci. Mezi tyto informace patří: jméno, e-mail, telefonní číslo a další kontaktně-obchodní údaje, které nám sdělujete v následujících případech:

1. Vyplnění kontaktního formuláře na webu při poptávce našich služeb

2. Přihlášení se k odběru newsletteru na webu

3. Při obchodní komunikaci jako odběratel našich služeb

Shromažďujeme jen ty informace, ke kterým máme oprávnění nebo váš souhlas. Konkrétně se může jednat o následující kategorie informací:

a. Jméno a příjmení

b. E-mail nebo telefon

c. obchodně-kontaktní či fakturační údaje

d. Komunikaci, kterou s námi vedete prostřednictvím online médií (komunikace prostřednictvím emailů, kontaktních formulářů, chatovacích služeb či sociálních médií.

e. Obecné informace ze souborů Cookies na našich webech

Osobní údaje mohou být zpracovávány jen ze zákonných důvodů a zákonem stanoveným způsobem. Není-li pro uchovávání nebo zpracování osobních údajů zákonný důvod, je nezbytný souhlas osoby, o jejíž osobní údaje se jedná.

Cíle využití osobních údajů, proč a jak dlouho je shromažďujeme

Vaše osobní údaje můžeme případně využívat pro následující účely:

1. Zajištění služeb, které jste u nás poptali nebo již využíváte

2. Marketingové účely a zasílání newsletteru a novinek

3. Fakturaci a další činnosti v rámci našeho obchodně smluvního vztahu

4. Další nabídku našich služeb

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené výše.

V případě osobních údajů získaných na základě smluvního vztahu zpracováváme tyto údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně v rámci zákonných povinností (pro účely daňové kontroly, případné reklamace apod.) a to po dobu maximálně deseti let.

Osobní údaje, u nichž byl dán explicitní souhlas s jejich využitím pro marketingové účely, zpracováváme maximálně po dobu dvou let od poslední marketingové kampaně, které jste se aktivně zúčastnili.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní data jsme vždy uchovávali v bezpečí a tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Učinili jsme ale několik dalších kroků, které přispějí ke většímu zabezpečení a ochraně vašich osobních údajů.

Eliminovali jsme počet oprávněných osob na všech úrovních firemní struktury, které mají přístup k vašim osobním údajům. Přístup mají jen ti, kteří s nimi musí pracovat za účelem plnění smluvního vztahu nebo jednání o jeho uzavření, zasílání obchodních a reklamních sdělení, direct marketingu, zlepšování produktů a služeb, zasílání informací o novinkách, reakce na projevený zájem, realizace zákaznické soutěže, realizace vzdělávacích akcí, realizace marketingového průzkumu.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardizovanými postupy a nejnovějšími bezpečnostními technologiemi. Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů provádíme pravidelné kontroly našeho bezpečnostního systému a používáme taková bezpečností opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Sdílení dat s třetími stranami

Vaše osobní data s třetími stranami sdílíme pouze se subjekty, které nutně potřebujeme pro předmět našeho podnikání a pro účely zmíněné v tomto dokumentu. Pečlivě si vybíráme partnery, kterým vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim údajům či jejich jinému zneužití. Třetím stranám také záleží na ochraně vašich osobních údajů. Kompletní přehled třetích stran a jejich aktualizované zásady ochrany osobních informací vám kdykoli zašleme na vyžádání.

Vaše práva a ochrana osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

– právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
– právo na přístup k osobním údajům
– právo osobní údaje opravit či doplnit
– právo požadovat omezení zpracování
– právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
– právo na přístup k osobním údajům
– právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
– právo na výmaz osobních údajů v určitých případech
– další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Pokud si přejete něco z výše zmíněných možností, kontaktujte nás na emailu pr@newtonmedia.cz nebo písemně na naší adrese: NEWTON Media, a. s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme požadovat ověření vaší totožnosti vhodným způsobem, abychom si mohli ověřit vaši identitu a zamezili tak přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů námi prováděném, může podat stížnost přímo k nám na email pr@newtonmedia.cz, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

telefon kresba

Jdeme na to!