Od trhovce k vietnamské pěstírně marihuany

Společnost NEWTON Media vypracovala analýzu Stereotypních atributů národnostních skupin žijících v ČR. Jejím cílem bylo identifikovat a kvantifikovat nejčastější stereotypy (jednotvárné, ustálené kontexty), se kterými jsou národnostní skupiny v médiích spojovány.

Důraz byl kladen na vývoj medializace těchto atributů v čase. Do analýzy vstoupilo cca 41 000 příspěvků o Vietnamcích, 46 000 o Ukrajincích a 10 000 o Albáncích. Klíčem pro výběr národnostních skupin byl mimo jiné pravidelný výzkum CVVM nazvaný Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR. Z výsledků z března 2013 vyplývá, že nejhůře vnímanou skupinou jsou Romové se známkou 4,24 (škála od 1 do 5 jako ve škole), druhou nejméně sympatickou skupinou jsou Albánci (3,66). Také početné menšiny Vietnamců (3,26) a Ukrajinců (3,57) se umístily ve spodní části tabulky mezi méně sympatickými skupinami.

Analýza zpracovávala mediální výstupy za posledních zhruba 13 let,  od 1.1.2000 do 31.8.2013 a zahrnula: MfD, LN, HN, Právo, Blesk, Deníky VLP, Reflex, Respekt, Euro, Ekonom, Aktuálně.cz, ČT 1, TV Nova, Prima, ČRo 1 Radiožurnál.

Albánci

Nejčastější kontext medializace Albánců (2000-2013)

V případě albánské národnostní skupiny je mediální obraz v porovnání s oběma dalšími skupinami nejchudší. U Albánců dominuje kontext organizovaného zločinu, tedy obraz Albánce – člena narkomafie, případně Albánce páchajícího násilnou kriminalitu. Pro česká média byly atraktivní ještě příběhy kosovských Albánců v pozici uprchlíků. Během posledních 13 let nebyl zaznamenán žádný výrazný trend proměny mediálního zobrazování Albánců. Lze jen konstatovat, že v průběhu sledovaného období zájem českých médií o Albánce ustupuje a výskyt vytipovaných atributů klesá.

Ukrajinci

Nejčastější kontext medializace Ukrajinců (2000-2013)

Ukrajinci jsou vesměs prezentováni ve dvou hlavních polohách. Zaprvé jako nelegální dělníci a za druhé jako zločinci, kteří jsou zapojeni do násilné kriminality a organizovaného zločinu. Ukrajinský gastarbeiter je hojně líčen jako vykořisťovaná oběť svého zločineckého krajana. V souvislosti s Ukrajinci je v médiích četný i atribut „obchod s lidmi“, ať už se jedná o kuplířství, prostituci či tzv. novodobé otroky.

V průběhu sledovaného období sice dochází k utlumení hlavních negativních atributů a také k utlumení medializace Ukrajince gastarbeitera, negativní atributy však nejsou nahrazovány žádnými jinými, natož příznivými, kontexty – pozitivními stereotypy.

Vietnamci

Nejčastější kontext medializace Vietnamců (2000-2013)

Nejpestřeji je prezentována vietnamská komunita. Je s ní spojováno mnohem více kontextů než s Ukrajinci či Albánci. Velká pozornost je věnována jejich podnikatelské činnosti (stánky na tržnicích, kamenné obchody se smíšeným zbožím – „večerky“, bistra s rychlým občerstvením, vietnamské restaurace a nověji také nehtová studia apod.). Český Vietnamec je nejčastěji spojován s „prostředím tržnice“ a v rámci tohoto kontextu nadále přetrvává velmi silné zastoupení atributu „padělaného a nebezpečného zboží, daňových úniků a razií“. U méně zastoupených atributů „večerky“ a „nehtová studia“ jsme zaznamenali mírně rostoucí trend medializace. Atribut „vietnamská kuchyně“ doznal změny, a to od obrazu vietnamských bister s rychlým občerstvením k módním restauracím či bistrům s originální vietnamskou kuchyní. Zhruba pětina všech článků o „vietnamské kuchyni“ však problematizovala kvalitu a původ masa (nelegální jatka, psí maso apod.).

Vývoj atributů spojovaných s Vietnamci (2000-2013)

U Vietnamců došlo během sledovaného období k nejznatelnější proměně mediálního zobrazování. V negativním aspektu se medializace českého Vietnamce posouvá od „nelegálního a nebezpečného zboží“ a „tržnice“ směrem k organizovanému zločinu („drogové kriminalitě“). V roce 2013 média referují o Vietnamcích v souvislosti s „drogovou kriminalitou“ již stejně často jako o Vietnamcích v souvislosti s „prostředím tržnice“.

Vývoj atributů spojovaných s Vietnamci (2000-2013)

Na rozdíl od Ukrajinců a Albánců se však u Vietnamců objevuje i pozitivně laděný atribut nazvaný „integrace, druhá generace“. Jeho kulminace spadá do roku 2006, do doby před ekonomickou krizí. Média reflektují život zde narozených mladých a vystudovaných Vietnamců. V tomto kontextu jsou Vietnamci zobrazováni jako dobře integrovaní, pracovití, kladoucí důraz na vzdělání, dokonale česky mluvící apod. V médiích se objevují příklady úspěšných vietnamských studentů a také dětí, které pomáhají s integrací svým rodičům. Média silně akcentují znalost českého jazyka jako znak dobré integrace. Z grafu je patrný souběh atributů „integrace, druhá generace“, „pracovitost, slušnost, pořádkumilovnost“ a aktivity „Svazu Vietnamců v ČR nebo Česko-vietnamské společnosti“.

Vývoj atributů spojovaných s Vietnamci

Významným mezníkem medializace Vietnamců v ČR byly roky 2008 a 2009, kdy se začíná mluvit o dopadech ekonomické krize. Tehdy se média nejvíce zajímala o „vietnamského dělníka“. Předtím a poté byla jeho medializace nízká. V roce 2009 se šířily zprávy o vietnamských dělnících, kteří přišli o práci a čelili problému zadlužení či rozhodování o návratu do Vietnamu. V roce 2009 navíc vyhlásila česká vláda program tzv. dobrovolných návratů. V tomto období kulminovala rovněž medializace atributu „nelegální pobyt, práce načerno, převaděči“ a navíc zde byl nejčastěji zaznamenán atribut „rasismus, xenofobie“. Jinými slovy: v období, kdy se nejvíce psalo o vietnamských dělnících, kteří ztratili zaměstnání, se také nejčastěji objevovaly články, které explicitně pojmenovávaly problém rasismu a xenofobie české majority vůči vietnamské komunitě. V letech 2008 a 2009 k tomu stoupla medializace atributu „drogové kriminality“.

Závěr

V českých médiích se píše o vybraných skupinách zejména v problematických kontextech. Pozitivních informací je málo. Cizinci – vybrané národnostní skupiny jsou vykreslovány zejména v kontextech, kdy se pohybují na hranici nebo za hranicí legálního, normálního a běžného. Podporuje se tím stereotypní obraz neznámého a potenciálně nebezpečného cizince. U dvou skupin, Ukrajinců i Vietnamců, je výrazný atribut „nelegálního pobytu“, „práce na černo“ a „vyhoštění“. U všech skupin se do popředí dostává (či tam už je) také organizovaná kriminalita. V době, kdy roste počet příspěvků o cizincích, kteří se dostávají do dluhové pasti či „jenom“ ztratili zaměstnání, narůstá i reflexe xenofobních nálad ve společnosti. Platí, že mnohem častěji média referují o anonymních objektech (např. „albánský mafián“, „ukrajinský dělník“, „vietnamský stánkař“) než o konkrétních subjektech, které by se sami prostřednictvím médií vyjadřovali ke svému životu či k událostem, o nichž se v médiích píše.

Mgr. Ivana Hejhalová, Ph.D.
mediální analytička NEWTON Media, a.s.

Čtěte také

Blog

Využíváte umělou inteligenci?

U nás v Newtonu ji využíváme dlouhodobě, ale pro poskytnutí kvalitních a přesných výstupů pro naše klienty se vždy ještě spoléháme na naše kolegy analytiky.

Blog

Jste na Telegramu?

Níže jsou uvedeny nejvíce zmiňované účty v tradičních českých médiích. Telegram je komunikační prostředek, který se řadí mezi nejoblíbenější u Ukrajinců a Rusů. Populární je především, protože zde

Zaškrtnutím tlačítka, vyplněním a odesláním údajů kontaktního formuláře vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů společnosti NEWTON Media, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 28168356, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12446 v rozsahu uvedeném v tomto kontaktním formuláři za účelem šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost NEWTON Media, a.s. Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost NEWTON Media, a.s. Máte mimo jiné právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů právo a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údaj v případě pochybností o zpracování těchto údajů v rozporu se zákonem. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno důvěrně.

Zavřít
kresba mobil s aplikací NewtonOne

Jdeme na to!