Konzumace zpráv v Řecku: tradiční versus digitální. Kdo vyhrává?

skyros town internet

Začněme se dvěma nejoblíbenějšími tradičními médii v Řecku, jimiž jsou noviny a televize. Umístily se na 15. a 16. příčce v seznamu 22 „institucí“, kterým občané Řecka nejvíce důvěřují. To je ohromující! Nachází se až ve druhé polovině seznamu.

Foto: Internetová kavárna na řeckém Skyrosu. Zdroj:Profimedia.cz/Skyros island and internet cafe.

Průzkum, který provedla organizace MRB v prosinci 2013, ukázal, že nejdůvěryhodnějšími institucemi jsou armáda a církev, zatímco Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond skončili na posledních příčkách (21. a 22. místo). Co se týče novin a televize, průzkum dále ukazuje, že hladina důvěry je nejvyšší mezi lidmi staršími 45 let, zatímco mladší lidé tíhnou spíše k vyhledávání zpráv online. V neposlední řadě průzkum naznačil, že hladina důvěry vůči novinám a televizi neustále klesá od roku 2005, kdy se důvěra vůči televizi pohybovala na úrovni 33,1 % a důvěra vůči novinám na úrovni 32,6 %, zatímco v roce 2013 se jejich procentní podíly snížily na 17,2 % a 18,6 % v daném pořadí.

Jelikož jsem právě citovala ze zdroje z minulého roku, budu v tom pokračovat článkem vydaným také v roce 2013, který reportérka New York Times Rachel Donadio nazvala Řekové zpochybňují média a ozývají se nové hlasy. Tento článek poukazuje na důvody, proč lidé v Řecku mají námitky vůči zpravodajským médiím hlavního směru (ponejvíce proto, že jejich většinové podíly jsou vlastněny podnikatelskou elitou, a také proto, že Řekové věří, že zpravodajská média hlavního směru jsou propletená s politiky), a vysvětluje, proč se Řekové více obracejí ke zprávám z netradičních zdrojů (často malých a levicově orientovaných), jež se v zemi objevily v nedávných letech (od roku 2008, kdy vypukla finanční krize) a jež hrají čím dál zásadnější roli v konverzaci.

Moje další tvrzení je opět založeno na průzkumu provedeném v roce 2013, který instituce Information Society zaměřila na nové technologie používané Řeky. Tento průzkum uvedl, že počet Řeků používajících internet pravidelně neustále vzrůstá. Studie konkrétně sdělila, že 81 % Řeků používá internet denně, většinou k získání informací o službách a produktech (76,7 %). Čtení zpravodajských a sociálních médií online skončilo na třetím místě a pátém místě (70,5 % a 51,4 % v daném pořadí) v žebříčku pěti hlavních online aktivit řeckých uživatelů. Co se týče přístupu na internet, osobní počítače vedly s jasným náskokem (91,5%) před drtivě poraženými chytrými telefony.

Užitečné statistiky o používání mobilních telefonů v Řecku a o tom, jak Řekové používají digitální přístroje pro odběr zpráv, pocházejí od agentury Tempo OMD. Nebudu zabíhat do detailů, jelikož informace můžete získat ze slideshare prezentace. Avšak jedním z klíčových zjištění, o které bych se s Vámi ráda podělila, je, že Řekové používají své digitální přístroje převážně pro zábavu a teprve ve druhé řadě pro čtení zpráv (mezi kterými je nejvíce vyhledávaná předpověď počasí?!). Další zajímavý postřeh se týkal zvyků používat vícero obrazovek najednou při sledování televize s tím, že networking je na prvním místě (zejména FB, Google+ a Twitter).

Teď se vraťme k titulní otázce: Která média vyhrávají? Upřímně řečeno si nejsem jistá. Jedna věc je jasná – konzumace zpráv není jednorozměrný návyk. Média nás nikdy nepřestanou překvapovat. Co přijde na řadu příště?


News consumption in Greece: traditional vs digital. Who wins?

Let’s start with the two most favorite traditional media in Greece: newspapers and TV. They occupy the 15th and 16th position respectively in a list of 22 of “institutions” most trusted by Greek citizens. Amazing! Not even at half the list.

The survey, which was conducted by MRB in December 2013, showed that the Army and Church were the most trusted institutions, while the European Central Bank and the Intentional Monetary Fund came last (in 21st and 22nd position). Regarding newspaper and TV, the survey showed that the level of trust is highest among people older than 45 years old as younger people are keener in searching for news online. Last but not least, the survey indicated that the level of trust for newspapers and TV has been constantly dropping since 2005, when the trust was 33.1% in TV and 32.6% in newspapers while in 2013 the percentage rates dropped to 17.2% and 18.6% respectively.

As I just quoted a source from last year, I will continue with an article published in 2013 by Rachel Donadio, a New York Times reporter, entitled Greeks Question Media, and new Voices Pipe Up, which points at the reasons why people in Greece are challenging the mainstream news media (mostly because they are owned in their majority by business elite and because Greeks believe that the mainstream news media and politicians share a strongly intertwined bond) and explains why Greeks are turning to news from non-traditional sources (often small and left-leaning) that have made their appearance in the country in recent years (since 2008 when the financial crisis erupted) and are playing and increasingly vital role in the conversation.

My next point is again based on a survey conducted in 2013 by the Information Society about the new technologies used by Greeks. The survey stated that the number of Greeks using the internet on a regular basis is constantly increasing. Specifically, the survey indicated that 81% of Greeks use the internet daily, mostly to get informed on services and products (76.7%). Reading online news and social media activity came in third and fifth place (70.5% and 51.4% respectively) among the five main online activities of Greek users. As regards access to the internet, personal computers were heavily in the lead with 91.5% leaving smart phones behind in total defeat.

Good statistics about the mobile usage in Greeks and how Greeks use digital devices to get their news comes from Tempo OMD. I will not go into details as you can get the information in that slideshare presentation. One of the main findings, though, I would like to share with you, was that Greeks are using their digital devices primarily for entertainment and secondly to read news (of which the most popular search concerned weather forecast?!). Another interesting observation concerned multi-screening habits while watching TV with networking coming first (especially FB, Google+ and Twitter).

Now back to the title question, which media wins? To be honest, I am not sure. One thing is for sure: news consumption is not a one-dimensional habit. The media will never stop surprising us. So, what is coming next?

Sophia Karakeva
journalist, Greece

Čtěte také

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!