Dostupnost našich služeb

Check for English version down below.

6. 9. 2023

Vážení přátelé a klienti společnosti Newton Media,

rádi bychom s vámi touto cestou opět sdíleli pokroky týkající se obnovy našich služeb po masivním hackerském útoku, k němuž došlo v závěru předminulého týdne.

Ve stručnosti se jedná především o následující aktuality:

 • Stabilizace chodu NewtonOne vč. importů zpráv a rozesílání newsmailů (kompletní detaily níže).
 • Obnovení provozu NewtonOne nové generace (dále jen NewtonOne NG) vč. řady funkcionalit a dat nad rámec dřívější verze (kompletní detaily níže).
 • Začátek obnovy archivu zpráv – již nyní jsou v rámci NewtonOne NG dostupné zprávy z tradičních médií od srpna 2023, všechny zprávy od začátku roku pak v aplikaci naleznete nejpozději do sedmi dnů. Historické zprávy do jednotlivých témat monitoringů budou postupně přidávány. Kompletní archivní data čítající stovky tisíc zpráv za každý rok budou dostupná v průběhu listopadu.

Rádi bychom vás zároveň informovali, že vzhledem k modernější a rychlejší infrastruktuře systémů bude proces obnovování služeb rychleji dostupnější v rámci NewtonOne NG než v předchozí verzi systému. V případě urgentního zájmu o využívání NewtonOne nové generace převodu vašeho monitoringu do této platformy nás neváhejte kontaktovat.

Naše maximální nasazení a usilovná práce bude i nadále pokračovat. V nejbližších dnech se budeme postupně zaměřovat především na následující konkrétní kroky:

 • obnovení služby TVR alerts včetně notifikací prostřednictvím SMS (do 10. 9. 2023),
 • import zahraničních dat vč. funkcionality automatizovaného překladu (do 10. 9. 2023),
 • obnovení aplikace Anopress s omezeným historickým archivem zpráv (do 10. 9. 2023),
 • postupné doplňování archivu historických zpráv v rámci NewtonOne NG (kompletní data za rok 2023 budou dostupná do 12. 9. 2023),
 • obnovení procesu entitování zprávklasifikace automatizovaného sentimentu (do 17. 9. 2023),
 • spuštění funkcionality Události v rámci NewtonOne NG (do 17. 9. 2023).

Rovněž bychom vás rádi informovali, že se podařilo plně obnovit naše standardní komunikační kanály vč. zákaznického chatu či oficiálních emailů zákaznické podpory. Naši kolegové (s výjimkou těch pracujících v současné době mimo kancelář) jsou vám tak k dispozici na dříve dostupných e-mailových adresách jmeno.prijmeni@newtonmedia.cz.

Naše krizové komunikační linky nicméně zůstávají i nadále v provozu:

Tel. číslo zákaznické podpory +420 725 761 257, kontakt na zahraniční monitoring +420 602 291 182, kontakt na Anopress +420 775 271 301.

Spojit se s námi můžete také na e-mailových adresách:

NEWTON Media: help@newtonmedia.euhelp.newtonmedia@gmail.com

Anopress: obchod@anopress.cz; anopress.temp@gmail.com

Závěrem bychom vám chtěli jménem všech pracovníků Newton Media poděkovat za spolupráci při obnově a nastavování aplikace. Díky vám, a především díky vaší trpělivosti a zpětné vazbě se podařilo některé z komplikací vyřešit rychleji a efektivněji. Nesmírně si vážíme toho, že nám i v současné situaci zachováváte přízeň a vyjadřujete podporu.

Přejeme vám hezký den

Tým Newton Media

________________________________________________________________________________________________________________

Podrobnosti o zprovozněných službách a funkcionalitách v rámci jednotlivých platforem

-> NewtonOne

 • Všechny dříve oznámené aktuality zůstávají v platnosti.
 • Monitoring nejnovějších zpráv v tématech je dostupný a jeho nastavení odpovídá aktuálním požadavkům (v případě nutnosti změn nás prosím neprodleně kontaktujte).
 • Ve zdrojích se nacházejí veškerá média monitorovaná k 1. 8. 2023 (požadavky na přidávání nových titulů je možné směřovat na zákaznickou podporu).
 • Došlo k posílení výkonu systému s cílem eliminace výpadků.
 • Zakládání nových sledovaných témat je dostupné.
 • Probíhá doplňování historických zpráv pod jednotlivá témata.
 • Standardizované newsmaily jsou plně aktivní a jejich nastavení odpovídá aktuálním požadavkům (v případě nutnosti změn nás prosím neprodleně kontaktujte).
 • Mobilní aplikace N1 je dostupná.
 • Přenos dat skrze API je dostupný.

Prozatím nedostupné služby či funkcionality jsou: služba TVR Alerts (bude opět dostupná a plně funkční do 10. 9. 2023); archiv historických zpráv; monitoring sociálních sítí.

-> NewtonOne nové generace

 • Nastavení monitoringu, tematické struktury, klíčových slov a dalších funkcionalit či uživatelů odpovídá nastavení k 1. 4. 2023.
 • Monitoring nejnovějších zpráv v rámci dříve nastavených témat je dostupný (Defaultně se nyní v tématech nacházejí zprávy od 30. 8. 2023. Dostupnost starších dat se může lišit v závislosti na způsobu nastavení tématu. V případě nedostupnosti dat prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.)
 • V archivu jsou dostupná data z veškerých aktuálně sledovaných tradičních médií od 1. 8. 2023.,k aktualizaci o data za celý letošní rok dojde nejpozději do sedmi dnů.
 • V archivu jsou dostupné příspěvky ze sociálních sítí od 5. 9. 2023.
 • Zakládání nových sledovaných témat je dostupné.
 • Vytváření dashboardů je dostupné.
 • Umisťování konkrétních výstupů či zmínek do složek/štítků je dostupné.
 • Nastavování vlastních alertů a notifikací (včetně upozornění na zmínky v rámci televizního či rozhlasového vysílání) je dostupné.
 • Nastavování vlastních newsmailů je dostupné.
 • Nastavování pravidel je dostupné (automatické zařazování zpráv do složek, přidělování sentimentu či oblíbenosti aj.)
 • Vytváření seznamů médií či autorů je dostupné.
 • Export vybraných souborů do defaultních šablon je dostupný (*docx, *xls. *pdf, *html, mail).
 • Mobilní aplikace je dostupná a skladba funkcionalit plně odpovídá webové verzi platformy.
 • Přenos dat skrze API je dostupný.

Prozatím nedostupné služby či funkcionality: import zahraničních dat a automatizovaný překlad (očekávané zprovoznění k 10. 9.); entity a automatické vyhodnocení sentimentu zprávy (očekávané zprovoznění k 17. 9.); Události (očekávané zprovoznění k 10. 9.); monitoring sociálních sítí; Mediabase.

________________________________________________________________________________________________________________

9/6/2023 (last update)

Dear friends and clients of Newton Media,

We would like to take this opportunity to once again share with you the progress made on the recovery of our services following the massive hacking attack that took place at the end of last week.
Briefly, the following news is mainly about the following:

 • Stabilization of NewtonOne operation, including importing messages and sending newsmails (full details below).
 • Restore operation of NewtonOne Next Generation (hereafter NewtonOne NG) including a range of functionality and data beyond the previous version (full details below).
 • Start of news archive refresh – news from traditional media from August 2023 is already available within NewtonOne NG, with all news from the beginning of the year available in the app within seven days. Historical news will be gradually added to each monitoring topic. The complete archive data, comprising hundreds of thousands of reports for each year, will be available during November.

We would also like to inform you that due to a more modern and faster systems infrastructure, the service recovery process will be faster within NewtonOne NG than in the previous version of the system. If you are urgently interested in using NewtonOne NG and converting your monitoring to this platform, please do not hesitate to contact us.

Our maximum commitment and hard work will continue. In the coming days, we will focus on the following concrete steps:

 • restoration of the TVR alerts service including SMS notifications (until 10 September 2023),
 • import of international data including automated translation functionality (until 10 September 2023),
 • restoration of the Anopress application with a limited historical message archive (by 10 September 2023),
 • gradual completion of the historical news archive within NewtonOne NG (complete data for 2023 will be available by 12 September 2023),
 • resuming the process of message entitlement and automated sentiment classification (by 17 September 2023),
 • launch of NewtonOne NG Events functionality (by 17 September 2023).

We would also like to inform you that our standard communication channels have been fully restored, including customer chat and official customer support emails. Our colleagues (with the exception of those currently working out of the office) can now be reached at the previously available email addresses jmeno.prijmeni@newtonmedia.cz.


However, our crisis communication lines remain operational:


For any questions and assistance needed, please contact us at the customer support number +420 725 761 257 (for international monitoring +420 602 291 182, for Anopress +420 775 271 301).


You can also contact us at the following e-mail addresses:

NEWTON Media: help@newtonmedia.euhelp.newtonmedia@gmail.com

Anopress: obchod@anopress.cz; anopress.temp@gmail.com

Finally, on behalf of everyone at Newton Media, we would like to thank you for your cooperation in restoring and setting up the application. Thanks to you, and especially your patience and feedback, some of the complications were resolved more quickly and efficiently. We appreciate immensely that you continue to be supportive in the current situation.


Have a nice day


Newton Media team

________________________________________________________________________________________________________________

Details of the services and functionalities available on each platform

-> NewtonOne

 • All previously announced updates remain valid.
 • Monitoring of the latest news in topics is available and its settings are up-to-date (please contact us immediately if changes are needed).
 • All media monitored as of 1 August 2023 is in the feeds (requests to add new titles can be directed to customer support).
 • System performance has been enhanced to eliminate outages.
 • Creation of new monitored topics is available.
 • Historical reports are being added under individual topics.
 • Standardized newsletters are fully active and their settings are in line with current requirements (please contact us immediately if changes are necessary).
 • The N1 mobile app is available.
 • Data transfer via API is available.

Prozatím nedostupné služby či funkcionality jsou: služba TVR Alerts (bude opět dostupná a plně funkční do 10. 9. 2023); archiv historických zpráv; monitoring sociálních sítí.

-> NewtonOne NG

 • The settings for monitoring, thematic structure, keywords and other functionalities or users correspond to the settings as of 1 April 2023.
 • Monitoring of the latest news within previously set topics is available (By default, topics now contain news from 30.8.2023. Availability of older data may vary depending on how the topic is set up. In case of unavailability of data, please contact our customer support.)
 • Data from all currently monitored traditional media from 1 August 2023 is available in the archive, and will be updated with data for this year within seven days.
 • Social media posts from 5 September 2023 are available in the archive.
 • The creation of new topics is available.
 • Creation of dashboards is available.
 • Placing specific outputs or mentions in folders/tags is available.
 • Setting up custom alerts and notifications (including notifications for mentions within TV or radio broadcasts) is available.
 • Setting up custom newsletters is available.
 • Rules setting is available (automatic foldering of messages, assigning sentiment or favourites, etc.)
 • Creation of media or author lists is available.
 • Export of selected files to default templates is available (*docx, *xls. *pdf, *html, mail).
 • The mobile app is available and the functionality is fully compatible with the web version of the platform.
 • Data transfer via API is available.

Currently unavailable services or functionalities: import of foreign data and automated translation (expected launch on 10 September); entities and automatic evaluation of message sentiment (expected launch on 17 September); Events (expected launch on 10 September); social network monitoring; Mediabase.

Čtěte také

A business woman reading newspaper while working in the office
Blog

Úvod do monitoringu médií: Jak sledování médií může změnit vaše podnikání

V dnešním digitálně propojeném světě je monitoring médií nezbytným nástrojem pro každého, kdo chce účinně spravovat svou značku a vztahy s veřejností. Nezáleží na tom, zda jste malá start-up firma nebo velká nadnárodní korporace; sledování toho, co se o vás říká v médiích, může mít obrovský dopad na vaši firemní strategii a veřejný obraz.

Pozvanka webinar korporace 1
Blog

Webinář týkající se e-commerce a elektroniky

Na webináři vám Vašek a Vojta představí konkrétní mediální výstupy třech českých firem. Uvidíte využití nejnovějších funkcionalit aplikace NewtonOne nové generace. Vašek a Vojta se zaměří nejen na obecné novinky a zajímavosti, ale také rozeberou mediální data těchto

telefon kresba

Jdeme na to!