Jak Vám můžeme pomoci?

Zdroje Metadat

Metadata v NewtonOne jsou aktualizována v pravidelných intervalech. Zdroje těchto metadat se dělí dle mediatypů. Poskytovatel datového balíku z databáze MDS pro další využití je společnost Omnicom Media Group. 

Indexy

Mediální dopadGRP je kumulovaná sledovanost v populaci, v cílové skupině osob starších 15 let. Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent koupěschopné populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina. Vzniká jako součet sledovanosti (RU/den, poslechovost, sledovanost, čtenost).​ 1 GRP odpovídá zásahu jednoho procenta cílové skupiny „všichni 15+“.

OTS je „opportunity to see“ udává, kolikrát měl příslušník cílové skupiny zasažený kampaní průměrně možnost zhlédnout sdělení. Je to teoretická možnost vidět obsah. My počítáme jako 1 GRP x 90 000, protože opět vztahujeme k cílovce 15+.

Ideálně by se tento parametr měl vztahovat k různým cílovým skupinám, které se liší kampaň od kampaně.

Overall Visibility – tištěný náklad + monthly visits + sledovanost + poslechovost (parametr pro vypočtení celkové visibility obsahu používaný primárně pro zahraniční média)

Tištěná média

Zdrojem dat o čtenosti tištěných médií je Mediaprojekt realizovaný od roku 2013 společností STEMMARKMEDIAN. Zadavateli projektu jsou Unie vydavatelůAsociace mediálních agentur (ASMEA). Data jsou k dispozici vždy po uplynulém kvartále. V ČR zjišťuje tištěné a prodané náklady ABC ČR – tyto údaje jsou k dispozici měsíčně. U tohoto mediatypu sledujeme:

Tištěný náklad

Celkový počet vytištěných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Počet vytištěných výtisků značí záměr vydavatele oslovit určité cílové skupiny. Například u bulvárních titulů je tištěný náklad vysoký (tzv. vysokonákladové tituly), protože se snaží zasáhnout široké spektrum populace. U specializovanějších titulů bývají tištěné náklady nižší (tzv. nízkonákladové tituly), protože jsou určeny specifickým skupinám čtenářů, např. bankovním manažerům, zájemcům o létání atp.

Tištěné náklady jsou vždy vyšší než náklady prodané.Vydavatel musí tisknout vždy více, než se obvykle prodá, protože si nemůže být nikdy jistý, že o aktuální vydání neprojeví zájem více kupujících než u vydání předcházejícího.

Prodaný náklad

Celkový počet prodaných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Je součtem titulů prodaných ve volném prodeji, pomocí předplatného a pomocí tzv. ostatního prodeje (prodej za zvýhodněnou cenu). Vztahuje se vždy k periodicitě vydání daného titulu (u deníků den, u týdeníků týden, u měsíčníku měsíc atp.). Je jedním z hlavních ukazatelů postavení tištěných médií na trhu,liší se ale od čtenosti.

Čtenost

Procento cílové skupiny ve věku 12 – 79 let, které četlo konkrétní tiskový titul. Také rating. Udává se v tisících nebo procentech cílové skupiny.Odpovídá na otázku, kolik lidí četlo konkrétní vydání např. deníku nebo týdeníku. Rozlišují se dva základní typy sledované čtenosti.

 • Čtenost na vydání: Dotazuje se, zda cílová skupina četla aktuální vydání konkrétního tiskového titulu. Jedná se o spravedlivější ukazatel, neboť např. u deníků neznevýhodňuje tituly, které nemají sobotní vydání. Tento ukazatel je součástí metadat v aplikaci NewtonOne.
 • Čtenost v delším období: Dotazuje se, zda cílová skupina četla periodikum v delším časovém horizontu. Odpovídá dvanáctinásobku běžné periodicity titulu, např. u deníků znamená, zda dotyčný respondent četl alespoň  jedno vydání deníku za období posledních 14 dnů.


Čtenost se zjišťuje pomocí dotazování v rámci výzkumu Media projekt. Jde o jiné kritérium tištěných médií, než je prodaný náklad.Protože čtenost vyjadřuje, kolik lidí daný titul četlo (nikoli si koupilo), bývá počet čtenářů vždy vyšší, než je počet prodaných výtisků. Výzkum zohledňuje situace, kdy si například otec přinese domů noviny, tedy jeden prodaný výtisk, ale přečte si je více lidí v domácnosti, Proto může být čtenost tiskového titulu např. 3x vyšší než jeho prodaný náklad.

AVE – Advertising Value Equivalency

Výpočet AVE prakticky určuje, jaká by byla cena publikovaného příspěvku, kdyby byl umístěn do stejného média jako inzerát. AVE vychází z aktuální ceny inzerce a ze skutečné velikosti příspěvků. 

Jednoduché AVE (automatický parametr dostupný v NewtonOne)
zohledňuje plochu příspěvku a cenu za inzerci (ceníkové ceny, tzv. běžná cena inzerce) v daném titulu.

Vážené (hodnocené) AVE (parametr počítaný analytikem)
zohlední stejné parametry jako tzv. jednoduché AVE,navíc přihlíží:

 • k umístění příspěvku v rámci titulu (např. titulní strana hodnotu AVE zvyšuje)
 • k hodnotovému zabarvení příspěvků (negativní příspěvky hodnotu AVE snižují)
 • k rozsahu informace v rámci příspěvku (celý příspěvek, odstavec, zmínka hodnotu AVE snižuje)
 • k existenci fotografie v příspěvku (hodnota AVE se tímto zvyšuje)
 • k výskytu klíčové informace v titulku (název společnosti v titulku hodnotu AVE zvyšuje). 

Každému parametru je přiřazen koeficient, který dále vstupuje do výpočtu finančního zhodnocení mediálních aktivit. Výsledkem je hodnota článku převedená na cenu inzertní plochy.

Weby

Zdrojem dat o návštěvnosti webových stránek je Společnost pro internetový rozvoj (SPIR) a SimilarWeb. U všech zdrojů jsou uvedeny atributy o celkové návštěvnosti hlavních domén webu. U tohoto mediatypu sledujeme:

Reální uživatelé za den

 • Celková návštěvnost webu za měsíc. Tento ukazatel je součástí metadat v aplikaci NewtonOne.

Reální uživatelé

 • Algoritmus výpočtu bere v úvahu aktivitu uživatelů všech měřených serverů, přičemž se v prvním kroku vypořádává se situací, kdy jeden člověk může být reprezentován více cookies (více počítačů, které používá, mazání cookies, atp.) či naopak jedna cookie (Unikátní uživatel) reprezentuje více lidí (např. jeden počítač v domácnosti užívaný více/všemi členy domácnosti). Výsledkem je počet cookies (resp. identifikátorů BID), které by byly naměřeny, pokud by žádná cookie v průběhu měřeného měsíce nebyla smazána, a to jak pro celý internet tak i pro každý server/sekci zvlášť. V dalším kroku je stanoven Reach pro každý server/sekci na množině těchto odhadovaných cookies (Estimated cookies) a tento aplikován na velikost internetové populace, jejíž velikost je známa pro daný měsíc z externího offline výzkumu. RU jsou dostupná 15 dní po ukončení daného měřeného měsíce. (zdroj: netmonitor.cz)

Celková návštěvnost

 • Klíčová metrika pro analýzu návštěvnosti webů. Počet návštěv vykonaných návštěvníky z dané cílové skupiny a z daného časového období na vybraném uzlu. Návštěva je definovaná jako série zobrazení generovaných návštěvníkem na vybrané webové stránce (doméně), kde neuplyne více než 30 minut mezi dvěma po sobě následujícími zobrazeními. . (zdroj: netmonitor.cz)

Aktualizace těchto metadat probíhá vždy 4x ročně.

Televize

Zdrojem dat pro sledovanost jednotlivých pořadů je databáze MDS. U tohoto mediatypu sledujeme:

 • GRP pořadu nebo Sledovanost/Rating (tento ukazatel je součástí aplikace NewtonOne) za cílovou skupinu 15+

GRP = Gross Rating Point. Kumulovaná sledovanost v populaci; široké cílové skupině
(v množném čísle GRPs nebo GRPy).

Veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině –obvykle „všichni 15+“ (osoby starší 15 let). Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina.

Tato veličina vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, v široké cílové skupině.

Rádio

Poslechovost se zjišťuje pomocí dotazování v rámci výzkumu Radio projekt, dotazovány jsou osoby ve věku 12 – 79 let. U tohoto mediatypu sledujeme:

Poslechovost

Počet posluchačů včera neboli Poslechovost (Reach, Cumulative Audience). Tento ukazatel je součástí aplikace NewtonOne.
Počet nebo procento různých osob, které poslouchaly danou rozhlasovou stanici po určitou dobu v daném časovém úseku (např. 24 hodin daného dne nebo během daných 7 dnů) bez ohledu na délku poslechu. Kumulované poslechovosti jednotlivých rozhlas. Stanic, jednotlivých částí dne a překrývajících se statistických kategorií se nesmí sčítat. V americké terminologii se kumulovaná poslechovost v tisících nazývá též „cume persons“.

zdroj výkladu mediálních atributů: www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ 

Poznámka: V rámci exportu do XLS jsou následující metadata sdružena v Dosah/OTS:

 • TV = sledovanost
 • RA = poslechovost
 • Tisk = čtenost
 • Web = RU/den
Obsah
telefon kresba

Jdeme na to!