Pravidla používání webu

Pravidla používání webu

Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.newtonmedia.cz (dále jen „Internetové stránky“) je společnost NEWTON Media, a.s., se sídlem Na Pankráci 1683/127, budova Gemini, 140 00 Praha 4, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

1.2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

1.3. Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví Internetové stránky (dále jen Uživatelé) při používání Internetových stránek se řídí těmito Pravidly používání webových stránek (dále jen Pravidla). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek přístupných na těchto Internetových stránkách a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci zde umístěnou.

1.4. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto Internetových stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak (např.: žádost o zaslání tištěného katalogu nebo žádost o telefonický hovor).

Způsob používání

2.1. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.newtonmedia.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2.2.Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
• zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat,
• zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
• zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
• vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout jménem uživatelů,
• pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
• šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

3.1. Obsah těchto Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.
3.2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
3.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto Internetových stránek.
3.4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto Internetových stránek ani není odpovědný za obsah stránek, které odkazují na Internetové stránky www.newtonmedia.cz.

Přístup na stránky

4.1. Obsah Internetových stránek je veřejně přístupný, jejich užití je bezplatné.

Ochrana osobních údajů

5.1. Některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách (např: vygenerování žádosti o zaslání newsletteru) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
5.2. Provozovatel se zavazuje se zaslanými osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

Závěrečná ustanovení

6.1. Uživatel výše uvedené informace bere na vědomí a souhlasí s nimi.
6.2. Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
6.3. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem 22.10.2014

NEWTON Media

Na Pankráci 1683/127
budova Gemini A
140 00 Praha 4

+420 225 540 111 - NEWTON Media
+420 225 540 201 - obchodní oddělení
obchodni@newtonmedia.cz
IČ: 28168356
DIČ: CZ28168356

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Facebook

  • Podle nové studie dokáže Twitter předvídat nebezpečné situace až o hodinu rychleji než policie.

    10. 7. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media, a.s. vlastní unikátní archiv mediálních zdrojů, který sahá v některých...

    Praha 4, 201-500 zaměstnanců
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.